Tankar om skola, kultur och Amerikanska Gymnasiet

Vi har tagit det bästa från amerikanska och svenska skolor baserat på forskning och beprövad erfarenhet och skapat – Amerikanska Gymnasiet.

USA har under lång tid varit ett av de ledande länderna inom viktiga områden såsom utbildning, naturvetenskap, teknik, idrott och entreprenörskap. Inte minst genom senare innovationer såsom internet och hela den digitala revolutionen där företag som Google, Facebook, Amazon med flera har skapats.

Även i Sverige, trots vårt lands relativa litenhet, har vi en lång tradition av innovation inom såväl forskning och teknik som entreprenörskap med tex företag som IKEA, Volvo och SKF men även internationella framgångar inom områden som idrott och musik. Vi ligger också långt fram med internationella företag inom digitalisering såsom Skype, Klarna och Spotify.

De flesta är överens om att det finns en kämparanda, en entreprenörsanda, en innovationsförmåga och en tro på att göra det omöjliga i USA som få länder i världen kan konkurrera med.

Det handlar i grunden om kultur. Kulturen är ett sätt att tänka, handla och vara, det ”sociala lim” som håller ihop ett samhälle eller en organisation.  Kulturen sitter inte i väggarna utan i huvudet på oss som lever i samma kultur oavsett om det är en nation, en organisation, en skola eller en familj.

En av grundtankarna med Amerikanska Gymnasiet är att skapa en sådan anda där det är ok att tänka stort, att våga tro på sig själv och gå utanför sin egen komfortzon. För att våra elever skall våga göra det krävs både ”ramar och kramar” från oss vuxna som arbetar på skolan. Ramar och kramar som i sig skapar en lugn och trygg arbetsmiljö. Tydliga ramar och spelregler men också omtanke där vi ser och bryr oss om varandra. Vi vill också skapa en miljö där det är okej att testa och att göra misstag. Det är ju ofta i misstagen vi lär oss som mest. ”Learning by doing” är ett annat sätt att utrycka det.

Amerikanska Gymnasiet ger eleverna möjlighet att uppleva en miljö som på ett amerikanskt High School. Professionella lärare med auktoritet, tydliga spelregler och därmed en lugn och bra arbetsmiljö i en positiv och coachande anda.

Amerikanska Gymnasiet erbjuder studiemotiverade elever, med ambition att läsa vidare, i en för Sverige unik miljö. Utbildningen ger svensk gymnasieexamen och erbjuder beroende av program samtliga särskilda behörigheter som finns för vidare studier på universitet och högskola.

Vi arbetar för att våra elever och medarbetare skall nå sin fulla potential.
Staten styr verksamheter inom skolan genom de läroplaner som tagits fram för de olika skolformerna. I läroplanen för gymnasieskolan står bland annat ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”.

Hur skapar vi en miljö som säkerställer detta?
På Amerikanska Gymnasiet är varje elev och medarbetare viktig – och unik.
Genom att noga följa varje elevs kunskapsutveckling och personliga utveckling säkerställer vi att eleven – så långt som det bara är möjligt – hittar sin unika egenart.

Att ge sitt bästa i ansvarig frihet” innebär för oss att vi tränar positiva attityder, bland annat genom våra värderingar. Att göra sitt bästa handlar om inställning. ”ansvarig frihet” eller frihet under ansvar innebär för oss att vi tränar våra elever dagligen att ta ansvar för sig själva och sin omgivning. Frihet under ansvar innebär till exempel också att ta ansvar för sina handlingar och att inte skylla på andra.

Vi vill att våra lärare skall coacha alla elever att nå sin fulla potential. Rektor i sin tur säkerställer att varje lärare coachas att nå sin fulla potential.

Detta är vårt löfte. Vi tror att alla kan.

– You can do it!

Värderingar

För att skapa den kultur vi vill ha på skolan har Amerikanska Gymnasiet tydliga värderingar som gäller för alla, såväl skolledning som lärare och elever. Detta är en förutsättning för en bra skolkultur. Vi för regelbundet samtal om och tränar våra värderingar i olika övningar så att alla förstår och kan leva efter dem. Först när alla på djupet förstår vad de olika orden betyder i handling så har gemensamma värderingar någon verkan i vardagen. Ord som står på väggen eller i någon broschyr påverkar inte dina handlingar om du inte förstår och tränar innebörden av dem. Och sedan lever efter dem.

 

Våra värderingar

Vi söker kunskap och är nyfikna (Knowledge & Curiosity)

Vi är modiga och utmanar våra rädslor (Courage)

Vi är hjälpsamma och snälla mot varandra (Kindness)

Vi har en kämparanda och ser motgångar som ett ”lärtillfälle” (Grit)

 

I Amerikanska Gymnasiets logotype står det ”Fortitudo”.
Fortitudo betyder mod/tapperhet.
En modig person handlar i överensstämmelse med sina övertygelser och önskningar, även vid risk för negativa konsekvenser mot det egna jaget. Mod är att vara rädd men övervinna rädslan för att göra det som skall göras. Mod stärker individens självkänsla och hjälper personen att övervinna sin rädsla genom exponering. Vi tränar mod bland annat genom att ofta träna att tala inför grupp.

Spelregler (ordningsregler)
Vi har tydliga spelregler för att säkerställa en riktigt god arbetsmiljö.
Spelreglerna beskriver hur vi vill ha det på skolan och i klassrummen och tas fram varje läsår i samverkan med skolans elever.
Genom en på förhand överenskommen och etablerad struktur gällande vilken arbetsmiljö vi vill ha i varje klassrum kan vi ägna oss till fullo åt inlärning och undervisning.
För oss är det en självklarhet att det är alla vi som är vuxna som säkerställer att ordningsreglerna också efterlevs.

Det är inte alltid helt enkelt i svenska skolor. Därför tränar vi genom olika övningar hur vi hanterar eventuella regelöverträdelser, t ex sen ankomst. Vi tränar klassrumsledarskap som säkerställer att eleverna får samma tolkning av reglerna oavsett vilken lärare man har. Då blir det också lättare för skolledningen att stötta såväl elever som lärare i arbetsmiljöfrågan.

Vårt uppdrag är att träna eleverna att successivt ta ett allt större ansvar under utbildningstiden. I detta återfinns grundläggande faktorer som att komma i tid och ha sitt material med sig, att låta klasskamrater tala till punkt, att bidra med sina åsikter runt undervisningen och att vänta på sin tur. Att utveckla sin empatiska förmåga och att respektera alla människor.

Att nå ”målen”
De flesta skolor fokuserar på att alla elever skall nå ”målen”.
Här uppstår ofta en otydlighet mellan oss i skolan och föräldrarna/omvärlden. Vilka är målen?
Med ”målen” menar man ofta inom skolans värld betyget E, det vill säga godkänt. Det finns naturligtvis en viss sanning i detta utifrån skolans uppdrag, men vi menar att skolan heller inte får glömma de elever som vill nå de högre betygsmålen. Vår erfarenhet är att tyvärr är det så som ofta sker i Sverige idag. Att för mycket fokus läggs på ordningsstörande beteende att de elever som vill nå högre mål ofta glöms bort.

Vi tror på dig och att din förmåga gör att du växer som människa och att du växer i din kunskapsutveckling. Att vi ställer krav på våra elever och medarbetare är någonting positivt och engagerande.

Speech och retorik
Att tala inför grupp och hålla tal är för de flesta förknippat med nervositet. Vi tränar extra mycket tal och framföranden invävt i den dagliga verksamheten på såväl svenska som engelska. Genom att träna ofta och få feedback minskar nervositeten och du blir tryggare och skickligare för varje år. Att vara säker på scen handlar i grunden om träning och åter träning. Det handlar lika mycket om att träna mod och självförtroende.

Studieteknik
Vi inleder omedelbart i årskurs 1 med studieteknik som gör att eleverna lär sig att planera och strukturera sitt arbete. Genom att vi lägger mycket tid på studieteknik initialt tränar vi eleverna tidigt i att bli självgående och ta ansvar för sin egen skolgång, att planera sin tid och sina studier.

Träning och kommittéer
Det är väl känt att idrott och träning i alla former främjar koncentrationsförmågan, uthålligheten och orken under en skoldag. Därför har Amerikanska Gymnasiet lagt extra mycket fokus och tid på träning för såväl elever som medarbetare. Utöver studierna erbjuder Amerikanska Gymnasiet också mycket aktiviteter efter skolan genom olika kommittéer. Det är en fantastisk möjlighet att både utveckla gemenskapen på skolan och även i ett längre perspektiv skapa starka band inför det kommande yrkeslivet.

Engelska
Utgångspunkten för undervisningen är svenska. På Amerikanska Gymnasiet hålls också en betydande del av lektionerna på engelska. Det gör att eleverna snabbt kommer in i språket och hjälper de som vill läsa vidare på universitetet, där mycket av föreläsningar och litteratur är på engelska. Engelska är idag också ett av de vanligaste koncernspråken i många företag i Sverige och utomlands.