Vårt kvalitetsarbete är format för att vara nationellt ledande. Med en tydlig och genomarbetad struktur där våra årsstrukturer för mätning, utvärdering och uppföljning finns naturligt implementerade som utgångspunkter i skolans ordinarie och löpande arbete. På grund av att skolåret är indelat i tre terminer ger det elever och lärare större förutsättningar att nå högre resultat.

Vad är kvalitet?

I Sverige är ett högt meritvärde för studenterna ofta ansett som hög kvalitet. Problemet är bara att alla elever är olika och att olika förutsättningar behövs för varje individ och klass.

Att mäta kvalitet utifrån elever som slutat gymnasiet är därför svårt. Hög kvalitet skall gälla för de elever som går på skolan just nu. Inte de som slutat. Amerikanska Gymnasiet har därför ett genomarbetat kvalitetsarbete som gör skillnad för våra elever varje skoldag.

Våra fem kvalitetsmått

Vi utgår från fem kvalitetsmått som vi återkommer till löpande under skolåret. Vi säkerställer kvaliteten inom dessa fem områden i varje klass och för skolan som helhet. Om det uppkommer någon avvikelse i en klass sätter vi tillsammans med klassen en handlingsplan till dess problemet är åtgärdat.

Läroplansmål

Vid två tillfällen per år mäter vi uppfyllnadsgrad av läroplanens mål. Utvärdering & analys sker hos varje klass och lärare. Detta för att direkt kunna anpassa undervisningen bättre inför varje ny termin.

Kunskapsresultat

Höga kunskaper ger höga betyg. För att skapa särskilt goda förutsättningar att nå högre betyg gör vi varje läsår två betygsprognoser innan den faktiska betygssättningen. Prognoserna ger eleverna en tydlig bild i hur långt de nått, relaterat till de kunskapsmoment respektive kurs behandlat. Prognosen sker summativt utifrån betygsstegen (E-A), samt formativt med återkoppling från lärarna om vad varje elev behöver utveckla för kunskaper och förmågor för att nå nästa betygssteg. I samband med varje prognos genomför mentor utvecklingssamtal.

Upplevd kvalitet

Gymnasietiden anser många elever vara den mest stimulerande under skoltiden. Det är på gymnasiet grunden för det framtida kontaktnätet brukar etableras. Det är därför av särskild vikt att varje elev trivs i skolan och känner trygghet. Måndag skall vara en av veckans bästa dagar, det skall vara både kul, spännande & utmanande att komma till skolan.

Vi mäter därför en gång per år hur våra elever upplever skolan som helhet. Det ger oss ett index per klass som vi sedan analyserar tillsammans med eleverna i klassen för potentiella förbättringsåtgärder.

Lärofrämjandemål

Amerikanska Gymnasiet är först i Sverige med att definiera “lärofrämjandemål”. Dessa handlar om att skapa förutsättningar till ett lärande av högsta kvalitet. Vi mäter uppfyllnadsgrad per klass och lärare för analys och åtgärder vid två tillfällen per termin. Vi har ett starkt fokus mot ordning och studiero.

Värdegrund och likabehandling

Vi arbetar förebyggande, främjande och kraftfullt åtgärdande vid de tillfällen kränkningar sker. Amerikanska Gymnasiet har ett starkt likabehandlingsarbete och en stark värdegrund med tydliga värderingar som beskriver “hur vi är” gentemot varandra. Det är skolans ansvar att träna eleverna att bli socialt skickliga. Vi lägger därför särskilt fokus vid konflikthantering.

 Vårt främjande och förebyggande arbete utgår från de resultat som inkommer vid mätpunkten en gång per läsår. Resultaten lägger grunden till justeringar i vår likabehandlingsplan.

 Skolan har en aktiv och synlig skolledning som tillsammans med mentorerna finns tillgänglig dagligen, för att ytterligare ge förutsättningar till att forma en skolmiljö av trygghet och förutsättningar för ett lärande på hög nivå.

Kvalitetsrapporter

Amerikanska Gymnasiets resultat är transparenta och vi publicerar årligen samtliga underliggande resultat i våra kvalitetsmätningar. Genom att klicka på länken nedan så kan du ladda hem den senaste kvalitetsrapporten.

Kvalitetsrapport 2019 2020