Vårt kvalitetsarbete är format för att vara nationellt ledande. Med en tydlig och genomarbetad struktur där våra årsstrukturer för mätning, utvärdering och uppföljning finns naturligt implementerade som utgångspunkter i skolans ordinarie och löpande arbete. På grund av att skolåret är indelat i Tre terminer ger det elever och lärare bättre förutsättningar att nå strukturerat högre resultat.

Våra fem kvalitetsmått

Vi utgår från fem kvalitetsmått som vi återkommer till löpande under skolåret. Vi säkerställer kvaliteten inom dessa fem områden i varje klass och för skolan som helhet. Om det uppkommer någon avvikelse i en klass sätter vi tillsammans med klassen en handlingsplan till dess problemet är åtgärdat.

Läroplansmål

Vid två tillfällen per år mäter vi uppfyllnadsgrad av läroplanens mål. Utvärdering & analys sker hos varje klass och lärare. Detta för att direkt kunna anpassa undervisningen bättre inför varje ny termin.

Kunskapsresultat

Höga kunskaper ger höga betyg. För att skapa särskilt goda förutsättningar att nå högre betyg gör vi varje läsår två betygsprognoser innan den faktiska betygssättningen. Prognoserna ger eleverna en tydlig bild i hur långt de nått, relaterat till de kunskapsmoment respektive kurs behandlat. Prognosen sker summativt utifrån betygsstegen (E-A). I samband med varje prognos genomför vi utvecklingssamtalen.

Upplevd kvalitet

Vi mäter en gång per år hur våra elever upplever skolan som helhet. Det ger oss ett index per klass som vi sedan analyserar tillsammans med eleverna i klassen för potentiella förbättringsåtgärder.

Lärofrämjandemål

Amerikanska Gymnasiet är först i Sverige med att definiera ”lärofrämjandemål”. Detta handlar om att skapa förutsättningar till ett varierat lärande av hög kvalitet. Vi mäter uppfyllnadsgrad per klass och lärare för analys och åtgärder vid ett tillfälle per år.

Värdegrund och likabehandling

Vi arbetar förebyggande, främjande och kraftfullt åtgärdande vid de tillfällen kränkningar sker. Amerikanska Gymnasiet har ett genomarbetat likabehandlingsarbete och en stark värdegrund med tydliga värderingar som beskriver hur vi är gentemot varandra.

Vårt främjande och förebyggande arbete utgår från de resultat som inkommer vid mätpunkten tre gånger per läsår. Resultaten lägger grunden till justeringar i vår plan mot kränkande behandling.

Skolan har en aktiv och synlig skolledning som tillsammans med mentorerna finns tillgänglig dagligen, för att ytterligare ge förutsättningar till att forma en skolmiljö av trygghet och förutsättningar för ett lärande på hög nivå.